Najnowsze Wyniki/Kalendarz
Patryk Dudek przed Artiomem Łagutą WP SportoweFakty / Michał Szmyd / Na zdjęciu: Patryk Dudek przed Artiomem Łagutą

Jest nowy regulamin! Nawet dwóch "gości" w PGE Ekstralidze, zakaz startów za granicą i niższe stawki w 1. i 2. lidze!

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski
Władze Polskiego Związku Motorowego opublikowały nowy Regulamin Przynależności Klubowej wraz z załącznikami. Znalazło się w nim kilka ważnych zmian. Wszystko w związku z pandemią koronawirusa, która wywróciła sezon żużlowy do góry nogami.

Jedną z najważniejszych zmian w Regulaminie Przynależności Klubowej było wprowadzenie zakazu opuszczania terytorium Polski, wiążące się z odbyciem 14-dniowej kwarantanny. W takim przypadku kontrakt zawodnika zostanie rozwiązany, a on nie będzie mógł zostać potwierdzony do startów w polskiej lidze nawet w sezonie 2021! 

Ponadto żużlowcy z Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Danii muszą złożyć oświadczenie o braku podpisanego kontraktu z klubami z tych państw. W przeciwnym wypadku nie zostaną potwierdzeni do startów. Większość z nich posiada umowy z drużynami z wymienionych krajów.

Oficjalnie zmieniono także wynagrodzenia zawodników. Maksymalna stawka za punkt w sezonie 2021 wynosić będzie 2500 zł netto (PGE Ekstraliga), 1000 zł netto (eWinner 1. Liga) oraz 625 zł netto (2. Liga Żużlowa). W PGE Ekstralidze obniżono także kwotę za przygotowanie do 200 tys. zł netto. W pozostałych ligach utrzymano to wynagrodzenie (60 tys. zł netto w eWinner oraz 20 tys. zł w 2. LŻ). 

ZOBACZ WIDEO: Skoczkowie mogą zarobić mniej. "Z tym się trzeba liczyć"

Dodatkowo żużlowcy nie będą mogli wnosić do żużlowej centrali próśb o rozwiązanie kontraktu z powodu zaległości klubów. Do tej pory zawodnicy mogli wnosić o rozwiązanie umowy przy 60 dniach zaległości. Nie będzie także obowiązywał limit (20 proc.) podniesienia i lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku awansów lub spadków w rankingach. 

Wprowadzano także zmiany w instytucji gościa. Z tego przepisu będą mogły korzystać zespoły ze wszystkich lig. Drużyny będą mogły zakontraktować dowolną liczbę gości, a w meczu wystąpić będzie mogło nawet dwóch takich zawodników. Gośćmi mogą być również seniorzy i zawodnicy zagraniczni. Kluby PGE Ekstraligi mogą skorzystać z żużlowców eWinner 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej. Natomiast pierwszoligowcy mogą sięgnąć po jeźdźców klubów drugoligowych. 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w Regulaminie Przynależności Klubowej:

Art. 211.
7) w przypadku zawodników posiadających licencje wydane przez ACU (Wielka Brytania), DMU (Dania), SVEMO (Szwecja) oświadczenie zawodnika o braku kontraktu na starty w rozgrywkach ligowych w tych krajach.

Art. 227. Jeżeli kontrakt (w tym wszelkie jego zmiany) nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym regulaminie, nie zostanie on potwierdzony i zawodnik nie uzyska przynależności klubowej lub ją utraci w przypadku, gdy zawodnik nie zmienia barw klubowych, a zawarty jest nowy kontrakt z dotychczasowym klubem po wygaśnięciu poprzedniego.

Art. 234.
Zawodnik może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich zobowiązań, w szczególności zobowiązań do zapłaty wynagrodzenia. Wniosek może być złożony, gdy zaległość finansowa klubu względem zawodnika przekracza 60 dni, a klubowi doręczono pisemne wezwanie zawodnika do zapłaty zaległego wynagrodzenia pod rygorem wszczęcia postępowania w przedmiocie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu. Niniejszy przepis nie obowiązuje w sezonie 2020 w zakresie dotyczącym naruszenia zobowiązań finansowych. 

Art. 235.
5. W związku z wprowadzonymi w dniu 1.05.2020 zmianami:
- Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym,
- Zbioru Zasad regulującego stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem,
- wzoru kontraktu o profesjonalne uprawnienie sportu żużlowego kontrakt powinien zostać w terminie 7 dni od opublikowania takich zmian dostosowany przez strony co do treści i formy do nowego brzmienia przepisów. Skan oryginału podpisanego przez strony aneksu dostosowującego kontrakt do zmienionych przepisów musi zostać przesłany podmiotowi zarządzającemu w ciągu ww. 7-dniowego terminu. Wprowadzenie takich zmian w ww. przepisach jest równoznaczne z otwarciem przedsezonowego okienka transferowego, o którym mowa w art. 213 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku nie dostosowania do ww. zmienionych przepisów kontrakt zostaje rozwiązany z upływem 14 dni od zakończenia ww. 7-dniowego terminu na dostosowanie kontraktu do aktualnych przepisów, z koniecznością zwrotu przez zawodnika otrzymanych dotąd od klubu zaliczek lub innych świadczeń. Zawodnik będzie mógł podpisać nowy kontrakt po upływie okresu na jaki został zawarty, w podstawowym okienku transferowym w roku 2019 lub wcześniejszych okienkach transferowych, jego już rozwiązany w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, kontrakt i w tym okresie nie będzie mógł być potwierdzony jako zawodnik do jakiekolwiek klubu. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do kontraktów zawartych na podstawie umowy wypożyczenia. Dla zawodników DM I i II Ligi termin 7 dni na dostosowanie kontraktu do zmienionych przepisów, o których mowa w niniejszym ustępie, biegnie od dnia wydania Komunikatu GKSŻ w tym zakresie.

Art. 246.
5. Szczególną formą startu zawodnika jest jego udział w zawodach na zasadzie „gościa” w meczach DM I i II Ligi według zasad określonych w pkt 6-13 poniżej, natomiast w meczach DMP według zasad określonych w pkt 14-17.
6. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DM I ligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu DM II Ligi (włączając w to wypożyczenie) i posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DM I Ligi na zasadzie „gościa”.
7. Do dwóch „gości” w meczu DM I Ligi może wystąpić pod numerem startowym 1-5 lub 9-13.
8. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DM II ligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu Ekstraligi lub DM I Ligi (włączając w to wypożyczenie) i posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DM II Ligi na zasadzie „gościa”.
9. Klub Ekstraligi lub DM I Ligi zgłasza do podmiotu zarządzającego zawodników do lat 23 uprawnionych do startu na zasadzie„gościa” w DM II ligi pod numerami 1-5 lub 9-13 oraz dowolną liczbę krajowych zawodników młodzieżowych do lat 21 uprawnionych do startu na zasadzie „gościa” pod numerami 1-7 lub 9-15.
10. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DM I i II Ligi, w barwach którego ma wystąpić jako „gość” w trakcie sezonu w formie kontraktu wzorcowego.

12. (...)
5) klub DM I i II Ligi może zakontraktować do kadry klubu dowolną liczbę gości w sezonie 2020,

14. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DMP zawodnik musi być zawodnikiem klubu DM I Ligi lub DM II Ligi (włączając w to wypożyczenie) i posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DMP na zasadzie „gościa”.
15. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DMP, w barwach którego ma wystąpić jako „gość” w trakcie sezonu w formie kontraktu wzorcowego.

16. Do dwóch „gości” w meczu DMP może wystąpić pod numerem startowym 1-5 lub 9-13:
1) jeden bez dodatkowych warunków,
2) jeden wyłącznie w przypadkach, gdy spełnione są warunki określone w Regulaminie DMP.
17. Obowiązują następujące przepisy dotyczące„gościa” w DMP:
1) punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą się do punktacji meczu,
2) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość” reprezentować barwy tylko jednego klubu DMP,
3) jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie rozgrywkowej, którego reprezentował jako„gość”,
4) „gość” jest liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników w składzie drużyny,
5) klub DMP może zakontraktować do kadry klubu dowolną liczbę gości w sezonie 2020.

Art. 259.
5. Wyjazd zawodnika z Polski w trakcie sezonu 2020, skutkujący koniecznością odbycia po powrocie do Polski obowiązkowej kwarantanny (bądź obowiązkowej kwarantanny w miejscu docelowym w podróży z Polski), stanowi ciężkie (rażące) naruszenie przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem, skutkujące rozwiązaniem kontraktu, zawieszeniem zawodnika w sezonie 2020 oraz koniecznością rozliczenia się przez zawodnika z klubem z otrzymanych zaliczek; ponadto taki zawodnik nie zostanie potwierdzony do startu także w sezonie 2021 (stosownie do art. 216 ust. 9 niniejszego regulaminu; z wyłączeniem sytuacji, gdyby wyjazd z Polski był uzasadniony ważnymi sytuacjami życiowymi, np. nadzwyczajnymi okolicznościami osobistymi, rodzinnymi).

Najważniejsze zmiany w zbiorze zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem:

§ 16 [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników startujących w rozgrywkach o DMP]
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) w sezonie 2020 maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym sezonie nie może być wyższa niż 200.000 zł netto – w przypadku zawierania aneksu dostosowującego strony kontraktu uzgodnią sposób rozliczenia różnicy kwoty stałej wynikającej ze zmniejszenia jej stawki maksymalnej, a o ile strony nie uzgodnią inaczej zawodnik powinien rozliczyć się z klubem z kwoty różnicy w terminie 90 dni od daty zawarcia aneksu dostosowującego,
2) w sezonie 2020, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być wyższa niż 2500 zł netto,

§ 16b [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników startujących w rozgrywkach o DM I ligi]
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM I ligi w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DM I ligi jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym sezonie nie może być wyższa niż 60.000 zł netto,
2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DM I ligi jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być wyższa niż 1.000 zł netto

§ 16c [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników startujących w rozgrywkach o DM II ligi]
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DM II ligi w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DM II ligi jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym sezonie nie może być wyższa niż 20.000 zł netto,
2) z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DM II ligi jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być wyższa niż 625 zł netto,

§ 18 [Potrącenia]
(...)
4. Stosunkowe obniżenie lub podwyższenia ogólnej kwoty wynagrodzenia nie może być wyższe niż 20%. (przepisu nie stosuje się w sezonie 2020)

Przeczytaj także:
- Foto quiz. Kobiety w żużlu - sprawdź, co o nich wiesz!
- 2. Liga Żużlowa w Polsacie? To lepsza opcja niż pay-per-view

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Czy podobają ci się nowe przepisy dotyczące zawodnika "gościa"?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

na Facebooku.

Komentarze (52):

Wszystkie komentarze (52)

Komentarze (52)

×
    Wszystkie komentarze (52)
    PRZEJDŹ NA WP.PL